TechGuruhacks

TechGuruhacks

0-day streak
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/0f40f75de0f0c394d27ae31c8bfd839135d7a64bcaab952f7adac6d1d1e1f5d4/53689271-175b-4a1b-b3ea-c56387fc1f21.png
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/8a515737409d187b682742230af2e3d0bda0d493458c89595d4e64c6d707f898/49f3913c-dd52-4980-84a9-529f0856baa8.png
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/9ce5ca37006a093419773e39bf20450b4d5f20d4f274d84aff79c384479885a0/291026b2-d627-455c-84a3-7bf50da8d68d.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/d73a4e57d8fda2a944b29b424d12c02ffdf8b77f589ec99b4fdb4465c1633289/571c0fe5-09bd-4eed-bdd0-fe16f38975ea.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/a1ef7e650d4be767980ed9d7198b6ee0bba9bdf7dae6f77e159d0fc2522dd602/17c6affd-0f1d-4488-9ee7-8c52f4db0faa.png
summer-of-making emoji
github emoji
music emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/a1ef7e650d4be767980ed9d7198b6ee0bba9bdf7dae6f77e159d0fc2522dd602/f7d320de-20e1-41af-9055-80a932dcb43b.png
summer-of-making emoji
music emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/40166947e611975fbc09f4740741377b3c69e3348c02de6f25d7ff98b6577d71/105d2117-abae-47bb-94cf-43601ac30375.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/478c56db2f24db62cf4d1c1360719fed2fb12555e3f0e228a2f8848f3a35184b/943c4fc0-25cb-448b-b228-3c591f5b79cf.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/d73a4e57d8fda2a944b29b424d12c02ffdf8b77f589ec99b4fdb4465c1633289/e00f1f69-8a54-48b9-960a-ea8eeb5c8482.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/b8feb369b6db66bf8f3b6d1040754dbe2078442dea7353232b98576f26048680/b3e9e73f-ebda-48e9-a4d8-ee6d70bf1870.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/2eb4aa5b368ae474b1589d3185c019665e93685e41302ceec7ba4bbe624d7213/6f2440d9-49db-4bfb-892f-eedbebadc2c0.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/84aef38c306d209446060ec0e2d0a4309f5f1f5c2be77e6581b5655099172097/827e9879-6749-4a7c-90ee-35395f94bb90.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/7039e3fbba4b6a731f752a52e7562c419cbf6802e8154423b4e398548d5350ec/b20b6d95-daeb-4dac-bdb1-357da5bb49d3.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/3bfe67f44341d56647eb409b6e6fc1c4b288f55ab696919a7c546f847f096be5/2e01656a-7b7e-4b6c-a1c8-84e9660d988d.png
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/cc7d3e567a120dfc0f9508a5d45095724d027df461b2303b289a079c110f047d/a4bcb830-9ed7-48d0-ab10-46b5a3c7a3f7.png
summer-of-making emoji
github emoji
js emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/5365fb1443da9a91489dcc756d16d9c4ff582c747ba588d8e932e7e8eac4a919/476adbdf-87ea-448d-899a-d336da9d1978.png
github emoji
summer-of-making emoji
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/d73a4e57d8fda2a944b29b424d12c02ffdf8b77f589ec99b4fdb4465c1633289/56ad45a4-9937-4e39-bc26-0040454e8d42.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/fd85842b0e4ff6a97c929382f13c7e5a16fd23c4ee37ce0717f90accf31d1716/b10c16d8-0b88-41fd-985f-1114ab30e7b3.png
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/13dff1b2d06c33ad8d77e68714cd543e0e7815f85d5a5e04a918916ff4dda97d/0735b560-e261-43f0-b835-e7fae00a00b4.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/8548cc833be66b38bf6cfef3f904ce6a058cdb532bc15682547830985bab8cd0/e29d6e7b-cc0f-4afe-a974-2fc073021fe3.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/7bccf1d567aa61b4227d0ec848a0acd98e693b549d892c6f1c9cf359cfdab9c7/8e2f2009-b206-4078-ad9d-1e0a05ba7933.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/5a3fe2a04074a7e93a58c46d4c8565cac0bf0fbde771f52c15a3d85a33f9ac55/f558e7c1-f4d3-444d-bf0e-d4d5f4e32e43.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/a89f7df582888477f235d9850cd9dca39d9d033d83b5de005be2f3c078003f1d/5b84f434-481f-420e-a462-d50157742a0d.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/aedbb1f693998c1ae3484ffa80086e4642dde8f9c3884a9dcca4eb9efe1272dc/38964139-0aa7-4d6d-adb6-e0183773d5cf.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/d54b78afd4692f2e45a2f6cf7b8e0280e8c3b4bb3d25b0deb1a6b57167c78071/417686f2-8392-4281-b8d0-d8e72bb11e0a.png
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/1b0efe873b50ce70efca8f64a99d6f64508721f8c886ca931537668f0bca2214/5d266d11-4da4-4075-a30e-82dafe733277.png
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/c33eb43a1d419e2a3f92862bfb913d7d816e2aa841f5de9dd0c012ba3afb9f7c/016e8269-d728-42c0-8b09-c0d864716dfd.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/81eea4e927fab261f6089aba3af9011f9ed193785218a605a998a7769ccd01e7/6caa3b95-762b-452b-9e76-6fb8d3c6b7bd.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/db19e2a0cb2f35dec4703d4c56aaeeaaf9edebfad89f33eb3079d0df7f27f011/e71653f7-b817-4ada-9372-e7ed23859519.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/24a514866129468cc0fd0571af8a7c0c237e1f3368afe61c7e036ca2572554b4/a90133bc-784f-4ac6-8f56-e0f99d3df8cf.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/cf88af3e371a0711fa3681a1a33144c76c997a28d2f5fb89bd9f45071d5a8093/263e712a-f1d0-40da-9f7c-9ddac420e334.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/a3f1d0f0e18ab72074a4e4f5a8a9744c0aa2fa51d7b0ad440865bd1679eef40b/a651e4df-8881-40eb-8855-629a6db970c2.png
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/790d905ee0a8bc26323c0389a1f2b55c8326e5a96d317dbbd1ac8eb268b35518/598955cb-6982-4828-8bfd-c1c11f835723.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/10f74cafe5c9e61bc79e0ca31a2407e74cee12d211e2c0725ff789a413f39c2e/490ad0d0-5830-4638-a20d-5be707700191.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/7a92b5e055964f448fb5f1375e15946db37071e65cf4e133dead3e4089c1a198/b0d99fb2-1292-4960-808c-3937b56c24d5.png
summer-of-making emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/00f2bb6d9cad2be14d542cfaae242d36728d0b370e4fe860373bb2f4eb56bfcc/5c1e61ad-0f10-4dd1-a733-c827fd984c15.png
summer-of-making emoji
js emoji
github emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/e8825427ce9e81614ed1200cd26f630c81ebe45afea19139a629960bb7a0e71f/65093a62-b97a-418b-ab28-e86b86d335e7.png
github emoji
summer-of-making emoji
https://imgutil.s3.us-east-2.amazonaws.com/c2432bd65d0c448da13658c58ee0bdca18f1de1d5c5b61e1cf1198c2db8bc1d0/90619e5a-2e8d-4e02-99d1-6948d9f83cfd.png